Powered by Blue Magic Board
Tài khoản:
Mật khẩu:
Download chương trình mới nhất
Đăng ký dành cho thương mại
Chuyển đến diễn đàn

 
Đang đọc tin

BMForum Datium! 3.0 Build 5815 English
2005-8-17 Bluview News

Welcome to download the multi-languages edition of BMForum : English

http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=349816

It's based on BMForum Datium! 3.0 Build 5815 and mysql required.

BMForum is a power forum and board system for personal, business. You can use BMForum to set a power function and the fastest forum in the world!

The BMForum is based on PHP and use the MySQL database system.

Welcome to try our forum.BMForum is free and following the GNU Licence.

BMForum Group
2005-8-17

Liên kết: Trung tâm thông tin
Bluview Copyright©2022 BMForum.com / All Right Reserved.
Powered by Bluview